Regulamin przedszkola „Elfiki”

REGULAMIN

Przedszkola „Elfiki”

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole jest instytucją oświatową, wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą oraz realizuje zadania zawarte w Statucie Przedszkola.

2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

3. Pracą oddziału przedszkolnego (grupy) kieruje nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Realizuje swoje działania zgodnie z programem wychowania przedszkolnego i podstawą programową wychowania przedszkolnego.

4. W przypadku nieobecności nauczyciela grupy (np. z powodu zwolnienia lekarskiego) dyrektor przedszkola może zlecić pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą innemu nauczycielowi w ramach zastępstwa lub połączyć z innym oddziałem.

5. Podstawę przyjęcia dziecka do przedszkola stanowi dokładnie wypełniona Umowę dot. zapisu Dziecka w placówce oraz uiszczenie opłaty początkowej. Wysokość opłaty początkowej ustala co roku dyrektor.

6. Do przedszkola przyjmowane są dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia, są samodzielne, komunikują swoje potrzeby.

7. Przedszkole jest czynne w godzinach od 6:30 do 17.30. Istnieje możliwość pozostawienia dziecka do godz. 18.00 za dodatkową opłatą oraz wcześniejszym ustaleniem tego z dyrektorem. Opłata za pozostawienie dziecka po godz.17:30 oraz za każdą kolejną rozpoczętą godzinę wynosi 50 złotych.

8. Należy odbierać dziecko do godz. 17:30, jeśli nie została wcześniej uzgodniona z wychowawcą lub dyrektorem późniejsza godzina odbioru.

9. Dziecko przyprowadzane do przedszkola musi być zdrowe tj. nie mające kataru, gorączki, biegunki, wymiotów, itp.

10. Dziecko powinno posiadać buty zmienne, przybory do mycia zębów, piżamę, bieliznę i odzież na przebranie.

11. Każde dziecko ma przypisane mu miejsce w szatni, szafkę na odzież zamienną i inne artykuły, szafkę na pomoce dydaktyczne, a dzieci najmłodsze także osobny leżak z pościelą.

12. Rodzic zobowiązuje się zapewnić dziecku środki higieniczne w postaci chusteczek jednorazowych oraz nawilżanych.

13. W przedszkolu jest wyznaczany czas na odpoczynek dzieci.

14. Przedszkole funkcjonuje przez 11 miesięcy w roku, w dni ustawowo wolne od pracy oraz święta jest nieczynne. Dyrektor ma prawo wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy przedszkola w ciągu trwania roku.

16. Na terenie całego przedszkola obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola oraz dzieci uczęszczające do przedszkola obuwie na zmianę. Na terenie pomieszczenia cateringowego, sal dydaktycznych oraz łazienki dla dzieci- zmiana obuwia obowiązuje wszystkich odwiedzających. Kategorycznie zabrania się wchodzenia do tych pomieszczeń bez zmiennego obuwia lub ochraniaczy ochronnych.

II. OGÓLNE ZASADY POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

1. Dziecko ma zagwarantowaną fachową opiekę w dni powszednie każdego tygodnia, w godzinach od 6:30 do 17:30, przez 11 miesięcy w roku.

2. Dziecko zgłoszone i przyjęte do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu może nastąpić z ważnych powodów (choroba dziecka, urlop rodziców), o takiej nieobecności rodzice powinni powiadomić dyrektora przedszkola lub wychowawcę grupy.

3. Przedszkole, w miarę potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych placówki może organizować zajęcia dodatkowe (np. religia, język obcy, logopedia, zajęcia taneczne, zajęcia sportowe itp.) bez dopłat, bądź częściowo lub w całości finansowane przez rodziców.

4. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola i spożywać w sali słodyczy, bułek, gum do żucia, chipsów itp. Dopuszczalne są przekąski pod warunkiem, że są zorganizowane dla całej grupy.

5. Dziecko nie może nosić do przedszkola biżuterii (wiszących kolczyków, łańcuszków, pierścionków i innych zbędnych ozdób). Przynoszenie zabawek regulowane jest umowami zawartymi w poszczególnych grupach z wychowawcami dziecka.

6. Ubiór dziecka powinien być wygodny i praktyczny, dostosowany do warunków atmosferycznych, umożliwiający codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu; obuwie funkcjonalne i bezpieczne (nie klapki).

7. Dziecko otrzymuje w przedszkolu 4 posiłki dziennie:

 • śniadanie
 • obiad (zupa i drugie danie)
 • podwieczorek

8. Stawkę dzienną za żywienie ustala dyrektor.

9. Żywienie odbywa się zgodnie z przepisami sanitarno – epidemiologicznymi oraz normami żywienia dzieci w wieku 2,5 – 6 lat.

10. Istnieje możliwość zapewnienia dziecku diety specjalnej (za dodatkową opłatą i po wcześniejszym uzgodnieniu tego z dyrektorem)

III. PRZEDSZKOLE A ZDROWIE DZIECKA

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych (silny katar, uciążliwy kaszel, ból brzucha, wymioty, podwyższona temperatura lub inne niepokojące objawy).

2. W sytuacji zaobserwowania pogarszającego się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem przedszkola informują rodziców (prawnych opiekunów) o jego stanie, a rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

3. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola lub wychowawcę grupy.

4. Przedszkole nie prowadzi opieki medycznej. Odpowiedzialność za wykonanie w odpowiednim terminie wszelkich zabiegów i procesów medycznych związanych ze zdrowiem dzieci, między innymi szczepień ochronnych, spoczywa na rodzicach.

5. Nauczyciel nie ma prawa podawania dzieciom żadnych leków, za wyjątkiem sytuacji ratującej życie dziecka (w zakresie udzielania dziecku pierwszej pomocy)

6. W przypadku kataru i kaszlu alergicznego rodzice zobowiązani są przedstawić stosowne zaświadczenie od lekarza alergologa z wyszczególnieniem rodzaju alergii;

7. Obowiązkiem rodzica, w przypadku alergii pokarmowej, jest dostarczenie pełnej listy produktów uczulających dziecko.

8. Obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie diety dzieci alergicznych i metod postępowania, pod warunkiem, że zostało to pisemnie zgłoszone przez opiekunów (rodziców).

9. W przypadku wszelkich wątpliwości nauczyciela, co do stanu zdrowia dziecka, rodzic może być poproszony o stosowne zaświadczenie od lekarza o tym, że ‘dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.

10. Na dwór wychodzimy codziennie chyba, że:

 • wieje silny wiatr,
 • pada deszcz, deszcz ze śniegiem, jest śnieżyca
 • temperatura jest niższa od -8’ C,
 • na placu zabaw znajdują się kałuże i jest bardzo mokro lub ślisko,
 • zaistnieją inne warunki pogodowe nie sprzyjające do wyjścia na zewnątrz.

Dziecko przyprowadzone do przedszkola, z założenia jest zdrowe i w związku z tym może wyjść na plac zabaw, spacer.

11. Wszystkie dzieci podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty tego ubezpieczenia ponosi Rodzic. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczyciela zostaną podane do wiadomości rodziców (opiekunów) na zebraniach z rodzicami we wrześniu każdego roku.

IV. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

1. Rodzice (prawni opiekunowie dziecka) są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka w drodze do przedszkola, do momentu powierzenia dziecka nauczycielowi.

2. Rodzice wskazują w pisemnym oświadczeniu osoby powyżej 15 roku życia upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola.

3. Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców (opiekunów), lub inne osoby, które zostały wpisane do karty zgłoszenia dziecka do przedszkola, bądź po uprzednim powiadomieniu przedszkola na piśmie o zmianie osoby odbierającej dziecko. W tym celu rodzic może skorzystać z dostępnych w przedszkolu druków „upoważnienie jednorazowe”

4. Rodzice przyprowadzają dziecko do godziny 9.00, a w wyjątkowych przypadkach, gdy dziecko będzie przyprowadzone później, powiadamiają o tym nauczycielkę najpóźniej do godziny 8:30.

5. Po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola należy wprowadzić je do sali, w której odbywają się zajęcia, aby nauczyciel mógł wpisać obecność w danym dniu, a Rodzic był pewien, że dziecko jest pod opieką nauczyciela.

6. Dziecka chorego lub wykazującego oznaki choroby nie należy przyprowadzać do przedszkola, nauczyciel ma prawo nie przyjąć dziecka.

7. Życzenie jednego z rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez drugiego z rodziców musi być poparte orzeczeniem sądowym.

8. Rodzice odbierają dziecko osobiście z sali, a w przypadku, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od rodzica, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie u nauczycielki mającej je pod opieką.

9. Z chwilą oddania dziecka rodzicom to oni odpowiadają za jego bezpieczeństwo; jednak w dalszym ciągu obowiązują zasady bezpieczeństwa panujące w przedszkolu (dotyczy to korzystania z urządzeń i innych zabawek, opuszczanie placu zabaw oraz szatni itp.).

10. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim przypadku nauczyciel ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu i skontaktować się z rodzicami, ewentualnie drugim rodzicem lub inną osobą upoważnioną do odbioru dziecka. O zaistniałym fakcie nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora przedszkola.

11. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola w danym dniu jest jego dobry stan zdrowia. Jeżeli u dziecka stwierdzony zostanie stan podgorączkowy lub jego samopoczucie będzie wskazywało na stan chorobowy rodzice zobowiązani są do zabrania dziecka z przedszkola

V. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIE ODEBRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA.

1. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel jest zobowiązany telefonicznie powiadomić rodziców lub osoby przez nich upoważnione o zaistniałym fakcie.

2. W przypadku, gdy nauczyciel nie może uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych pod wskazanymi numerami telefonów nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę.

3. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola. Dyrektor przedszkola, po wyczerpaniu wszystkich możliwości odbioru dziecka podejmuje decyzję o poinformowaniu Policyjnej Izby Dziecka o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami.

4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z dyrektorem przedszkola nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.

5. Rodzice lub upoważnione osoby, którzy odbiorą dziecko po upływie czasu pracy przedszkola zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia,

VI. ZADANIA PRZEDSZKOLA

1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka.

2. Sprawowanie opieki nad wychowankami, zapewnienie im bezpiecznych warunków.

3. Rozwijanie w ramach istniejących zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci.

4. Współdziałanie z rodzicami w zakresie niezbędnym dla rozwoju dzieci.

5. Stwarzanie warunków do rozwoju samodzielności dzieci, dążenia do osiągania celów, kształtowanie umiejętności obserwacji otaczającego środowiska, ułatwianie zrozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka oraz poszukiwania informacji.

6. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i fantazji dzieci.

7. Tworzenie warunków harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci oraz uczenie bezpiecznych i pro-zdrowotnych zachowań.

8. Współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie jej w wychowywaniu dzieci oraz rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka.

9. Zapewnienie dzieciom możliwości udziału w zajęciach dodatkowych, które mogą być finansowane ze środków przedszkola lub dodatkowych opłat ponoszonych przez rodziców

10. Rodzice ponoszą koszt za obowiązkowe grupowe ubezpieczenie dziecka. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczyciela zostaną podane do wiadomości rodziców (opiekunów) na zebraniach z rodzicami we wrześniu każdego roku.

11. Przedszkole wraz z Rodzicami wyposażają dzieci we wszystkie potrzebne im do wszechstronnego rozwoju pomoce, przybory, artykuły papiernicze i inne (z wyjątkiem podręczników)

III. PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA

 1. Dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
  • Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego ; Szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania oraz akceptacji jego osoby, takim, jakim jest;
  • Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
  • Poszanowania własności;
  • Indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju;
  • Aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy;  Zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;
  • Doświadczania konsekwencji własnego zachowania, ograniczonego względami bezpieczeństwa;
  • Pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami;
  • Badania i eksperymentowania;
  • Różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia.

 1. Dzieci mają obowiązek:
  • Przestrzegać zawartych umów.
  • Dbać i szanować swoją i cudzą własność.
  • Dbać o swój wygląd i estetykę ubrania.
  • Nie krzywdzić siebie i innych.
  • Nie urządzać niebezpiecznych zabaw.
  • Nie przeszkadzać innym w pracy i zabawie.
  • Postępować z ogólnie przyjętymi normami społecznymi (kultura bycia).

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

1. Przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu.

2. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub zapewnienie upoważnionej osoby zastępczej.

3. Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu.

4. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu (najpóźniej do 8:00 rano) oraz niezwłoczne informowanie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

5. Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzenie do przedszkola dzieci zdrowych.

Nie przyprowadzamy dzieci, które:

  • mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy alergii),
  • mają biegunkę,
  • są przeziębione lub chore lub w trakcie leczenia antybiotykowego,
  • mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub grypy.

6. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola lub wychowawcę grupy.

7. Obowiązkiem rodziców jest dbałość o aktualizowanie wszelkich zmian numerów telefonów kontaktowych;

8. Rodzice ponoszą koszty związane z transportem dzieci na wycieczki i różnego typu wyjazdy autokarowe, bilety wstępu, imprezy okolicznościowe itp.

9. Rodzice ponoszą koszty związane z zakupem podręczników obowiązujących na dany rok szkolny dla swojego dziecka

10. Rodzice są zobowiązani do informowania wychowawców o zmianie adresu i numerów telefonów kontaktowych.

11. Rodzice mają obowiązek przestrzegać postanowień statutu.

12. Rodzice mają prawo do:

  • Zapoznania się z programem i zadaniami przedszkola;
  • Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka;
  • Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
  • Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi opinii na temat pracy przedszkola;
  • Przebywania w przedszkolu oraz obserwowania zajęć po wcześniejszej konsultacji z nauczycielem;

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju. 2. Wszelkie działanie na szkodę placówki ze strony rodziców, opiekunów dziecka lub jego najbliższych bądź zakłócanie harmonijnej współpracy może być powodem do skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola bez zachowania okresu wypowiedzenia. 3. Dyrektor przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do przedszkola z następujących przyczyn:

 • nieregularnego uiszczania odpłatności,
 • braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka powyżej 1 miesiąca,
 • pozostawianie dziecka bez informacji w przedszkolu poza godziną, do której przedszkole jest czynne,
 • złamania zasad niniejszego Regulaminu lub Statutu Przedszkola

4. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową.

6. Wszelkie sprawy sporne są wyjaśniane między stronami i załatwiane polubownie

7.Regulamin obowiązuje całą społeczność przedszkolną: wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, jak również wszystkie osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci oraz same dzieci.

8. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2020 r.

9. Z Regulaminem zapoznali się pracownicy przedszkola oraz Rodzice

Statut Przedszkola „Elfiki”

I. Postanowienia ogólne
II. Cele i zadania przedszkola
III. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem
IV. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
V. Organizacja zajęć dodatkowych
VI. Organy przedszkola
VII. Organizacja przedszkola
VIII. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola
IX. Rodzice (prawni opiekunowie) i wychowankowie przedszkola
X. Zasady rekrutacji i skreślania dziecka z listy wychowanków
XI. Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności
XII. Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

1.Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki oświatowej zwanej w dalszej treści przedszkolem, którego pełna nazwa brzmi:
Przedszkole ”Elfiki”
2. Przedszkole jest placówką niepubliczną
3. Organem prowadzącym przedszkole jest mgr Karolina Skorupska. Organ prowadzący jest również dyrektorem przedszkola
4. Siedziba przedszkola znajduje się pod adresem: 15-111 Białystok, Al. 1000-lecia P.P 56 lok 2u,3u 15-111 Białystok

§2

Przedszkole działa na podstawie:

1. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U.z 2017r. Pozycja 59 z późniejszymi zmianami.)
2. Rozporządzeń wykonawczych do ustawy o systemie oświaty, dotyczących placówek niepublicznych
3. Niniejszego statutu

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

§3

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego, w szczególności:
1. wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka
2. zapewnia opiekę, wychowanie i edukację w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
3. tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”
4. współdziała z rodzicami/prawnymi opiekunami, pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:
a. pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej
b. udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju
c. uzgadnia wspólnie z rodzicami (prawnymi opiekunami) kierunki i zakres zadań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych realizowanych w przedszkolu
5. wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym, wspomaga rodzinę w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej
6. umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
7. udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
8. tworzy warunki do wczesnej nauki języków obcych
9. dba o właściwy rozwój emocjonalny dzieci oraz kształtuje właściwe postawy psychospołeczne

§4

Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów:

1. zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku
2. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu
3. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie
4. rozwijanie wrażliwości moralnej
5. kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym
6. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć
7. rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, teatralnej
8. zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych

§5

Placówka realizując zaspokajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności:

1. dobrem dziecka
2. potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych
3. koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych.

§6

W przedszkolu może być organizowane kształcenie, wychowanie i opieka dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Do Przedszkola mogą być przyjmowane dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może przebywać w zintegrowanej grupie dzieci. Decyzję o przyjęciu dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności podejmuje dyrektor przedszkola.

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu organizuje dyrektor niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, specjalistyczne, bądź po uzyskaniu od nauczycieli, wychowawców i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, informacji o rozpoznaniu indywidualnej potrzeby dziecka i konieczności udzielenia mu pomocy.

2. W celu realizacji powyższych zadań działa powołany przez dyrektora zespół wczesnego wspierania rozwoju.

3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają wychowankowi wychowawcy – nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem wchodzący w skład Zespołu ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4. W skład zespołu wchodzi dyrektor, specjaliści zatrudnieni w przedszkolu (nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, psycholog, logopeda)oraz wychowawcy grupy danego dziecka.

5. Zespół przygotowuje Indywidualne Programy Edukacyjne- Terapeutyczne dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, oraz Karty Indywidualnych Potrzeb dla dzieci ze stwierdzonymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
6. Powołany zespół nadzoruje pracę terapeutyczną z dzieckiem. Prace zespołu są dostępne dla rodziców/ opiekunów prawnych dziecka.

7. Na podstawie opracowanych przez zespół programów udzielana jest dzieciom pomoc psychologiczno- pedagogiczna. Może ona przybierać formę:
a. – zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, socjoterapeutycznych, logopedycznych, innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
b. – konsultacji, porad i warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców i nauczycieli
8. Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi, rewalidacyjnymi, wczesnym wspomaganiem rozwoju, nauczaniem indywidualnym oraz uczęszczanie dziecka do oddziału integracyjnego wymaga zgody rodziców.

ROZDZIAŁ III

§7

1. Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział opiece: dwóch nauczycieli lub jednemu nauczycielowi i pomocy przedszkolnej
2. W miarę możliwości organizacyjnych dla zapewnienia ciągłości skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciele opiekują się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do Przedszkola. W razie konieczności dokonania zmian przynajmniej jeden z nauczycieli prowadzi grupę przez cały okres pobytu dzieci w przedszkolu.

§8

1. Przedszkole sprawuje bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.

2. Dzieci przebywające w Przedszkolu są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodnie z Programem Wychowania Przedszkolnego i miesięcznym planem zajęć dla danej grupy.

3. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
4. Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca przebywania dzieci (sala zabaw, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.
5. Nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informując go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
6. Nauczyciel może opuścić dzieci w chwili nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi mu dziećmi.
7. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. Szczegółowe zasady określa Regulamin wycieczek i imprez krajoznawczo – turystycznych.
8. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny odbywają się przy udziale wymaganej liczby opiekunów.
9. Wycieczki dzieci poza teren Przedszkola odbywają się za zgodą (wpisaniem dziecka na listę lub zgodą wysłaną drogą elektroniczną) rodziców (prawnych opiekunów). Dzieci udają się na wycieczkę lub spacer w obecności nauczyciela oraz dodatkowo upoważnionych osób – pomocy przedszkolnej.
10. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrekcję oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach.
11. Pracownicy Przedszkola nie podają żadnych leków dzieciom (doraźnych środków przeciwbólowych, ani innych na prośbę rodzica).
12. Pracownicy przedszkola mają obowiązek wezwania do dziecka karetki pogotowia w przypadkach uzasadnionych.
13. Wychowankowie za zgodą rodziców mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka rodzice uiszczają na początku roku szkolnego (wrzesień).
14. Obowiązkiem nauczyciela oraz innych pracowników Przedszkola jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp i p/poż.

ROZDZIAŁ IV
Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola

§ 9

W sprawowaniu opieki nad dzieckiem i jego bezpieczeństwem konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów zasad przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola.

§ 10

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną – pisemnie upoważnioną przez nich pełnoletnią osobę.
2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.
3. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną przez rodzica w oświadczeniu, złożonym w Przedszkolu, za okazaniem dowodu tożsamości.
4. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
5. Pracownicy Przedszkola odmawiają wydania dziecka osobie będącej w stanie nietrzeźwym, bez względu na to, czy jest to rodzic (prawny opiekun), czy osoba upoważniona do odbioru dziecka.

§ 11

1. Dzieci mogą być przyprowadzane do Przedszkola od godziny 6.30 do godziny 9.00
2. Nieobecność dziecka w przedszkolu należy zgłosić dnia wcześniejszego do godz.17.30 w innym przypadku zostanie naliczona opłata za posiłek.
3. Odbieranie dzieci z Przedszkola trwa do godziny 17.30. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest do punktualnego odbierania dziecka z przedszkola.
4. W trosce o zdrowie własnego dziecka i obecnych w przedszkolu do przedszkola należy przyprowadzać dzieci zdrowe.
Rozdział V
Organizacja zajęć dodatkowych

§ 12

1. Dyrektor Przedszkola organizuje zajęcia dodatkowe w ramach realizacji statutowych zadań przedszkola.
2. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.

3. W przedszkolu mogą być organizowane dla dzieci zajęcia religii, po podpisaniu zgody przez rodziców. Są to zajęcia bezpłatne.

4. Czas trwania zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
a. z dziećmi w wieku 3 lat około 20 minut,
b. z dziećmi w wieku 4 lat około 25 minut,
c. z dziećmi w wieku 5 lat około 30 minut,
d. z dziećmi w wieku 6 lat około 30 minut.
5. Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne oraz harmonijny rozwój powierzonych jego opiece dzieci.

ROZDZIAŁ VI

Organy przedszkola

§13

Organami przedszkola są:

1. Dyrektor Przedszkola
2. Rada Pedagogiczna

§13 a

Do zadań dyrektora przedszkola należy

1. kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczną przedszkola
2. reprezentowanie przedszkola na zewnątrz
3. opracowanie statutu przedszkola oraz wprowadzanie zmian i uchwalanie nowego statutu
4. zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu
5. przyznawanie pracownikom nagród i kar porządkowych
6. współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę przedszkola
7. prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji przedszkola
8. przyjmowanie oraz skreślanie dziecka z listy uczęszczających do przedszkola zgodnie z ustalonymi w statucie zasadami
9. informowanie dyrektora szkoły rejonowej o niespełnieniu przez dziecko zapisane do placówki obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
10. zarządzanie przedszkolem wykonując inne zadania przewidziane dla jego stanowiska przepisami prawa oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych pracownikom przedszkola
11. ustalenie zakresu obowiązków zastępcy dyrektora, który reprezentuje placówkę i dyrektora w przypadku jego nieobecności

§13b

Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

1. opracowanie i zatwierdzenie regulaminu rady pedagogicznej, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola
2. planowanie i organizowanie pracy opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczej
3. wydawanie opinii na prośbę dyrektora przedszkola
4. opiniowanie przydziału nauczycielom dodatkowych czynności oraz stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.
5. członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy we wszystkich sprawach, które mogłyby naruszyć dobro osobiste dziecka, jego rodziców, nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz dbałości o wysoką jakość pracy i dobre imię placówki.

§14

Między organami przedszkola ustala się następujący tryb rozwiązywania sporów:

Dyrektor oraz nauczyciele (Rada Pedagogiczna) powinni dążyć do polubownego załatwienia sporów w toku

1. indywidualnych rozmów
2. nadzwyczajnego posiedzenia Rady Pedagogicznej zwołanej na wniosek dyrektora
3. mediacji z udziałem organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Ewentualne spory z rodzicami należy rozwiązywać poprzez:

1. indywidualną rozmowę nauczyciela z rodzicami,
2. indywidualną rozmowę nauczyciela z rodzicami w obecności dyrektora
3. indywidualną rozmowę dyrektora z rodzicami,

ROZDZIAŁ VII

Organizacja przedszkola

§15

1. Przedszkole jest placówką zlokalizowaną w lokalu usługowym.
2. Placówka może działać w systemie dwuzmianowym, z tym zastrzeżeniem, że podczas każdej zmiany zapewnia się pełną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Organizację pracy i sposób funkcjonowania poszczególnych zmian określa na początku roku przedszkolnego dyrektor placówki w oparciu o obowiązujące przepisy oświatowe.
3. Liczba miejsc organizacyjnych w placówce podczas jednej zmiany wynosi 22 dzieci.
4. Liczba oddziałów uzależniona jest od zapotrzebowania środowiska oraz możliwości bazowych warunkujących bezpieczeństwo i komfort pobytu dzieci.
5. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola są oddziały przedszkolne złożone z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
6. Liczba dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego nie może przekraczać 25 dzieci. 7. Możliwa jest organizacja innych grup dziecięcych dobranych według zainteresowań dzieci lub potrzeb ich rodziców, korzystających z dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej lub rekreacyjnej placówki.
8. W okresie wakacyjnym a także w przypadku dużej absencji dzieci lub absencji chorobowej nauczyciela dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup przedszkolnych.

§16

1. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się 01 września a kończy 31 sierpnia następnego roku.
2. Przedszkole jest czynne 11 miesięcy w roku.
3. W razie konieczności wykonania niezbędnych remontów, modernizacji lub konserwacji pomieszczeń przedszkola przewiduje się 4 tygodniową przerwę w okresie wakacji.
4. Coroczny termin przerw w pracy placówki ustala dyrektor przedszkola.
5. W wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych przypadkach podyktowanych wystąpieniem awarii, brakiem technologicznych możliwości zakończenia prac remontowych lub wymaganym okresem karencji materiałów budowlanych czy środków chemicznych niezbędnych do przeprowadzenia wymaganych prac remontowych, dopuszcza się możliwość przedłużenia przerwy w funkcjonowaniu placówki. W tym przypadku dyrektor w porozumieniu z rodzicami zapewni dzieciom możliwość pobytu w innej, możliwie najdogodniej usytuowanej, placówce oświatowej.

§17

1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
2. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi, również zajęć dodatkowych, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków i wynosić:
a) z dziećmi w wieku 3 lat około 20 minut,
b) z dziećmi w wieku 4 lat około 25 minut,
c) z dziećmi w wieku 5 lat około 30 minut,
d) z dziećmi w wieku 6 lat około 30 minut.

§18

1. Praca opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcza w oddziałach przedszkolnych prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz program rozwoju placówki uwzględniający profil przedszkola.

2. W oddziałach przedszkolnych realizowane są programy nauczania uwzględniające wymagania podstawy programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej oraz własne programy nauczycieli zatwierdzone przez radę pedagogiczną.

3. Realizacja założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się:
a) nie krócej niż 5 godzin dziennie
b) od poniedziałku do piątku
c) przez 10 miesięcy w roku tj. od 1 września do 30 czerwca.
4. Czas pracy przedszkola ustala rokrocznie dyrektor placówki.

§19

1. Placówka zapewnia dzieciom zapisanym do oddziałów przedszkolnych uczestnictwo w zajęciach dodatkowych, w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu, zgodnie z oczekiwaniami rodziców.
2. Ofertę zajęć dodatkowych, czas trwania oraz tygodniowy plan zajęć ustala i przedstawia do wiadomości rodziców dyrektor przedszkola.
3. W przedszkolu – na życzenie rodziców – organizuje się naukę religii.
4. Nie uczestniczenie w lekcjach religii nie może być powodem jakiejkolwiek dyskryminacji. Dzieci, które nie uczestniczą w lekcjach religii pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego grupę.
5. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych i rekreacyjnych w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i bazowych placówki.
6. Przedszkole może współpracować z innymi usługowymi placówkami kulturalno-oświatowymi w celu realizacji bogatej gamy dodatkowych form edukacyjno-kulturalnych.

§20

1. Przedszkole współpracuje z innymi instytucjami oświatowymi w Polsce takimi jak: przedszkola, szkoły podstawowe, uczelnie wyższe – dając możliwość wymiany doświadczeń zawodowych oraz tworząc bazę ćwiczeniową dla studentów kierunków pedagogicznych oraz uwzględniając wolontariat jako formę praktyk pedagogicznych.
2. Przedszkole może współpracować z innymi instytucjami lokalnymi w celu organizowania działań mających na celu integrację społeczności lokalnej.

§21

Wszystkie dzieci zapisane do oddziałów przedszkolnych mogą korzystać z trzech posiłków dziennie:
a) śniadania,
b) obiadu (dwudaniowy),
c) podwieczorku.

§22

Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola, opracowany przez dyrektora przedszkola.

W arkuszu organizacji przedszkola określa się:
1. liczbę miejsc w placówce
2. planowaną liczbę wychowanków przedszkola liczbę oddziałów
3. czas pracy przedszkola
4. czas pracy poszczególnych oddziałów liczbę pracowników przedszkola
5. czas pracy pracowników
6. kwalifikacje kadry pedagogicznej
7. zestaw programów nauczania w oparciu o które przebiegać będzie praca dydaktyczna.

Codzienną organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§23

Do realizacji celów statutowych przedszkola placówka posiada:
• 1 sale do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w części parterowej
• toalety dla dzieci i dorosłych
• szatnię dla dzieci
• zaplecza kuchenne
• pomieszania pomocnicze

ROZDZIAŁ VIII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§24

1. W przedszkolu dyrektor zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, których liczba dostosowana jest do ilości dzieci objętych opieką.
2. Pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi zatrudniani są na podstawie umowy o pracę w oparciu o przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilno-prawną.

§25

Dyrektor przedszkola powierza pracę w oddziale przedszkolnym przynajmniej jednemu nauczycielowi.

Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest aby nauczyciel prowadził pracę dydaktyczno-wychowawczą w oddziale przez cały cykl edukacyjny dzieci.
Warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych, zgodnie z wymogami przepisów prawa oświatowego.

Obowiązki nauczyciela:

1. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych w przedszkolu i poza przedszkolem;
2. otoczenie opieką każdego dziecka od chwili jego przyjęcia do przedszkola;
3. prawidłową organizację procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego,
4. wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;
5. kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;
6. dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;
7. tworzenie warsztatu pracy, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt przedszkolny;
8. bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci, informowanie rodziców o ich osiągnięciach i problemach oraz kierunkach pracy z dzieckiem;
9. wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań; 10. rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci;
11. organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty z rodzicami 12. doskonalenie umiejętności merytorycznych; odpowiedzialność za jakość swojej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zobowiązanie do jej analizowania, diagnozowania i samooceny;
13. aktywny udział we wszystkich zebraniach Rad Pedagogicznych, udział w zajęciach otwartych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia wewnętrznego;
14. aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu (piknik rodzinny, jasełka, dzień rodziny)
15. przestrzeganie dyscypliny pracy;
16. prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i miesięcznych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, diagnozy dziecka wymaganych przez dyrektora przedszkola;
17. kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej; 18. dbanie o estetykę i wystrój powierzonej sali;
19. przestrzeganie tajemnicy służbowej;
20. przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze; 21. opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi przedszkola;
22. prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), ewaluacja działań,
23. przekazanie na piśmie rodzicom informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole do 30 kwietnia danego roku szkolnego.

Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 poprzez:
1. dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych, bytowych a także potrzeb i oczekiwań;
2. tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;
3. ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;
4. właściwe organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy;
5. utrzymywanie stałego kontaktu z psychologiem, pedagogiem, logopedą i innymi specjalistami;
6. wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywanie trudności i odporności na niepowodzenia;
7. wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi;
8. okazywanie troski i życzliwości każdemu dziecku;
9. stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi;
10. współdziałanie z rodzicami, Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną innymi specjalistycznymi poradniami;
11. dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych;
12. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie i podczas wyjść poza teren przedszkola;
13. udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom;
14. przestrzeganie regulaminów i procedur obowiązujących w Przedszkolu,

§26

Podstawowymi zadaniami pracowników obsługi jest:

1. utrzymanie ładu i czystości w budynku i otoczeniu przedszkola
2. dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich wychowanków przedszkola
3. współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci
4. rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków określonym przez dyrektora przedszkola, którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika, oraz innych zadań jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora i są związane z prawidłową organizacją pracy przedszkola.

ROZDZIAŁ IX

Rodzice (prawni opiekunowie) i wychowankowie przedszkola

§27

1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą w celu skutecznego oddziaływania edukacyjnego i wychowawczego na dziecko oraz określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Formy współdziałania to:

a. zebrania grupowe, nie rzadziej niż trzy razy w ciągu roku przedszkolnego; we wrześniu, styczniu, czerwcu. Dokładny termin zebrań z rodzicami zostanie określony na początku roku przedszkolnego.
b. kontakty indywidualne z dyrektorem i nauczycielami
c. zajęcia otwarte spotkania ze specjalistami np. psycholog, pedagog, lekarz itp.
d. imprezy i uroczystości przedszkolne połączone z prezentacją umiejętności artystycznych dzieci
e. warsztaty dla rodziców
f. pisemne informacje o rozwoju dziecka w formie listów i opinii
g. gazetki informacyjne dla rodziców
h. wycieczki
i. spotkania integracyjne, festyny
j. inne formy stosowane w pedagogice.

3. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:

1. uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci
2. wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji społecznej czy materialnej
3. znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale i programu rozwoju przedszkola
4. uzyskiwania od nauczyciela rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych
5. wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola
6. wyrażania opinii na temat programów realizowanych przez przedszkole oraz realizacji nowych rozwiązań pedagogicznych w pracy z dziećmi
7. uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia
8. otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnej z ich potrzebami w miarę możliwości przedszkola
9. wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i regionu
10. udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, wycieczek, spacerów, wyjść do kina, teatru i innych
11. zgłaszania dyrektorowi przedszkola i realizacji za jego zgodą własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola
12. wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw, zajęć, oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych
13. zgłaszania dyrektorowi własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej przedszkola
14. ubezpieczenia swoich dzieci, za pośrednictwem przedszkola, od następstw nieszczęśliwych wypadków, ponosząc jednocześnie koszty tego ubezpieczenia

4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek:

1. przestrzegać postanowień niniejszego statutu oraz regulaminu przedszkola
2. ściśle współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju
3. zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dziecku podlegającemu obowiązkowi szkolnemu
4. przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki przez rodziców lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę (zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo) w godzinach funkcjonowania przedszkola – wymagane jest pisemne upoważnienie zawierające imię, nazwisko, numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej oraz podpis rodzica; rodzic składa u dyrektora bądź nauczyciela prowadzącego grupę; osoba upoważniona zobowiązana jest okazać przy odbiorze dziecka dowód tożsamości; rodzice (prawni opiekunowie) przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez siebie osobę
5. przyprowadzać do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe jak również przedstawiać na prośbę dyrektora lub nauczyciela zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola, w przypadkach wzbudzających u pracowników placówki podejrzenia o występującej chorobie dziecka np. utrzymujący się kaszel, katar, wysypka, biegunka, stan podgorączkowy, ogólne złe samopoczucie psychofizyczne i inne, oraz po nieobecności spowodowanej chorobą trwającej ponad 5 dni
6. informować o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu oraz niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych a także zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne
7. uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania przedszkola i rodziny dziecka mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych
8. na bieżąco informować nauczyciela o zmianach adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego
9. śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń
10. terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z umową cywilno-prawną zawartą z dyrektorem przedszkola
11. respektować uchwały rady pedagogicznej
12. zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, codzienny pobyt na świeżym powietrzu, niezależnie od warunków pogodowych, oraz przebranie dziecka w razie „problemów fizjologicznych”
13. odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania przedszkola lub ponosić koszty pobytu dziecka w placówce po godzinach funkcjonowania, w wysokości ustalonej przez dyrektora 14. z szacunkiem odnosić się do wszystkich pracowników przedszkola.

§28

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
2. Dziecko w wieku 6 lat odbywa w przedszkolu roczne przygotowanie przedszkolne
3. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
4. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do placówki nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym ukończy 8 lat.
5. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka a w szczególności mają prawo do:

a. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznego uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej
b. akceptacji takim jaki jest
c. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej czy zaniedbania ze strony dorosłych
d. poszanowania godności i własności osobistej
e. indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju o zabawy i wyboru towarzyszy zabawy
f. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy
g. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym
h. różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia
i. pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.

Do obowiązków dziecka należy:

1. zgodne współżycie z rówieśnikami, przestrzeganie zasad i norm ustalonych i obowiązujących w grupie przedszkolnej
2. dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i rówieśników
3. każdorazowe zgłaszanie nauczycielowi konieczności oddalenia się poza wyznaczony przez nauczyciela teren zabawy / salę zabaw / ogród przedszkolny
4. informowanie nauczyciela o problemach fizjologicznych
5. poszanowanie zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego w budynku i ogrodzie przedszkolnym a także zwracanie zabawek pożyczonych z przedszkola lub od kolegów
6. słuchanie i wykonywanie poleceń a także odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich pracowników przedszkola.

§29

Pracownicy przedszkola nie stosują wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich poza nagłymi przypadkami ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy.

ROZDZIAŁ X

Zasady rekrutacji i skreślania dziecka z listy wychowanków

§30

1. Przyjęcie dziecka do przedszkola, na rok szkolny, następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej o świadczeniu usług oświatowych, zawartej pomiędzy stronami tj. rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców dziecka (prawnych opiekunów) a dyrektorem przedszkola, po uprzednim zgłoszeniu dziecka.
2. Rozwiązanie umowy, o której mowa w ust.1 niniejszego statutu, następuje w przypadkach przewidzianych umową.
3. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron, jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków przedszkola.
4. Przyjęcie dziecka do przedszkola może nastąpić w trakcie całego roku szkolnego, w miarę wolnych miejsc.

§31

1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora przedszkola w przypadku gdy rodzice (prawni opiekunowie):
a. nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce statutu, regulaminu przedszkola i obowiązujących w placówce procedur
b. nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania obowiązujących w placówce opłat – na zasadach zawartych w niniejszym statucie i zawartej umowie cywilno-prawnej, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty zaległości
c. zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w przedszkolu

2. Pisemną decyzję dyrektora o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez rodziców, zobowiązuje się powiadomić dyrektora szkoły w obwodzie, której dziecko mieszka oraz do wiadomości dyrektora przedszkola.

ROZDZIAŁ XI

Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności

§32

Działalność przedszkola finansowana jest z następujących źródeł:
1. dotacji z Urzędu Miejskiego w Białymstoku
2. opłat wnoszonych przez rodziców dzieci zapisanych do przedszkola

§33

Odpłatność rodziców/opiekunów prawnych za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z:
1. opłata za przedszkole – nie podlegającej zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu
Składniki opłat i ich wysokość ustala rokrocznie dyrektor przedszkola, Czesne należy uiszczać do dnia 10 każdego miesiąca „z góry” na konto placówki lub regulować w kasie na terenie przedszkola. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto placówki bądź do kasy przedszkola. W przypadku nieterminowego uiszczania należności naliczane będą odsetki za zwłokę w wysokości określonej w umowie cywilno – prawnej.

ROZDZIAŁ XII

Postanowienia końcowe

§34

Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkola, a dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on:

1. udostępniany na prośbę zainteresowanych przez dyrektora i nauczycieli w poszczególnych grupach przedszkolnych,
2. umieszczony na stronie internetowej przedszkola.
3. Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w placówce nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
4. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej regulują odrębne przepisy.
6. Prowadzenie przedszkola ma charakter działalności oświatowo-wychowawczej.
7. Przedszkole może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.
9. Statut wchodzi w życie z dniem 01.03.2020 roku.

Opracowała:
Karolina Skorupska