Zajęcia sportowe

Gimnastyka poprawia kondycję fizyczną, wzmacnia organizm i kształtuje prawidłową postawę u dzieci. Zajęcia są przygotowane w taki sposób aby rozwijać orientacje przestrzenną, zręczność, refleks, spostrzegawczość i koordynacje ruchową. W pogodne dni gimnastyka odbywa się na świeżym powietrzu. Nasze przedszkole współpracuje z firmą Sportowe Dzieciaki.

Dane kontaktowe:
Stowarzyszenie SPORTOWE DZIECIAKI
Osoba kontaktowa: Tomasz Koniczek
Tel: (+48) 889 028 282
[email protected]

Zajęcia Taneczne

Zajęcia prowadzone są w formie radosnej, spontanicznej zabawy z tańcem, która pozwala pozbyć się nadmiaru energii i wprowadzić dzieci w świat twórczości oraz rozwijać ruchowo.

  • Szkoła Tańca „Taneczna Akademia Sukcesu”  Teresa Sachajko -Instruktor Aleksandra Różańska
  • Szkoła Tańca Motion Mateusz Dreling – instruktor Julia Kamińska

Ćwiczenia praktyczne dnia codziennego

Czynności związane z troską o własną osobę oraz troską o otoczenie są bardzo ważną dziedziną dziecięcego rozwoju. Celem ćwiczeń praktycznych dnia codziennego jest wypracowanie samodzielności, samoświadomości, ufności we własne siły oraz poczucia bezpieczeństwa. Dzieci uczą się codziennych czynności takich, jak zapinanie czy odpinanie guzików, mycie rąk, czesanie, samodzielne ubieranie, odkładanie zabawek na miejsce, trening czystości.

Doskonalenie koordynacji ruchowej

Doskonalenie koordynacji ruchowej obejmuje kształcenie zmysłu równowagi, stereognostykę, czyli rozpoznawanie form za pomocą zmysłu dotyku np. poprzez zabawy z woreczkami skrywającymi różne przedmioty codziennego użytku, a także ćwiczenia z zakresu koordynacji oko-ręka, które są realizowane w formie przyjemnych i atrakcyjnych dla dzieci zabaw, np. podrzucanie, łapanie, toczenie piłek i baloników, przelewanie płynów z naczynia do naczynia, jednoczesne malowanie obydwoma rękami na dużych powierzchniach i wiele innych.

Język Angielski

Tylko rozpoczęcie przygody z językiem obcym we wczesnym etapie życia pozwala na traktowanie drugiego języka jako naturalny. Żłobek Elfy zapewnia dzieciom zajęcia z języka angielskiego i codzienne zabawy muzyczno-rytmiczne przy piosenkach w języku angielskim.

Rozwój Mowy

Rozwój mowy jest wspierany wielotorowo – od najbardziej tradycyjnych form, jak mowa rytmiczna (wierszyki, rymowanki, piosenki), przez pracę z książeczkami, zabawy w pytania, zachęcanie do samodzielnego wyrażania się i ćwiczenia w utrwalaniu nazewnictwa przedmiotów. Żłobek jest pod opieką doświadczonych logopedów, prowadzących zajęcia logopedyczno-logorytmiczne i wspierających codzienną pracę opiekunek. Są również do dyspozycji rodziców w przypadku konieczności realizacji zajęć indywidualnych.

Proces adaptacji

Proces adaptacji dziecka w żłobku to duże przeżycie, zarówno dla maluszka, jak i rodzica. W żłobkach Elfy gwarantujemy bezpłatną adaptację trwającą od 3- 5 dni. Maluszek stopniowo zostaje z opiekunkami i dziećmi. Tempo adaptacji jest ustalane indywidualnie przez opiekunkę prowadzącą, tak aby proces był jak najbardziej łagodny i bezstresowy – również dla rodziców.

Statut Żłobka Elfy

Z Siedzibą 1000-lecia P.P 56 lok 2u,3u
15-111 Białystok

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.
1.      Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki, której pełna nazwa brzmi: Żłobek Elfy, zwany w dalszej treści „Żłobkiem”
2.      Żłobek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na podstawie:
1)      ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157);
2)      niniejszego statutu.

§ 2.
1.      Żłobek jest samodzielną
2.      Siedziba Żłobka mieści się 1000-lecia P.P 56 lok 2u,3u 15-111 Białystok
3.      Organem prowadzącym Żłobek jest mgr Karolina Skorupska

Rozdział 2
Cele i zadania Żłobka

§ 3.
Podstawowym celem Żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności profilaktyczno-zdrowotnej, opiekuńczej i wychowawczej, wspomagającej wyrównanie szans rozwoju dzieci w wieku od ukończenia 6 miesiąca życia do 3 lat.( 4 lat za oświadczeniem rodzica)

§ 4.
Do zadań Żłobka należy:
1)      zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2)      zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej, profilaktyczno-zdrowotnej, wychowawczej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;
3)      prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci
4)      dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci;
5)      współdziałanie z rodzicami w wychowywaniu dzieci;
6)      zapewnienie dzieciom w czasie ich pobytu w Żłobku odpowiedniego do wieku i stanu zdrowia wyżywienia zgodnego z normami i zasadami dietetyki.

§ 5.
Cele Żłobka są osiągane, poprzez:
1)      stosowanie różnych metod i form pracy z dziećmi, uwzględniających ich rozwój psychomotoryczny;
2)      stymulowanie procesów rozwojowych dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy;
3)      zapewnienie dzieciom możliwości odpoczynku w formach dostosowanych do ich wieku;
4)      zapewnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu;
5)      współpracę z rodzicami (opiekunami prawnymi), w tym poprzez organizację spotkań, zajęć otwartych oraz włączanie rodziców w działalność grupy.

Rozdział 3
Warunki przyjmowania i pobytu dzieci w Żłobku

§ 6.
1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 6 miesiąca życia do ukończenia 3 roku życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie pobytu dziecka w Żłobku do 4 roku życia.
2. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, których Rodzice wypełnia umowę zapisu Dziecka do żłobka

§ 7.
1.      Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka objętego opieką mają prawo do:
1)      uzyskania informacji na temat planu pracy w grupach;
2)      uzyskania informacji na temat rozwoju psychofizycznego ich dziecka;
3)      wyrażania opinii i wniosków na temat funkcjonowania Żłobka i pracowników Żłobka, w tym dyrektora.
2.      Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka objętego opieką zobowiązani są do:
1)      przestrzegania statutu Żłobka;
2)      zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
3)      przyprowadzania i odbierania dziecka ze Żłobka osobiście lub przez upoważnioną przez siebie osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
4)      terminowego uiszczania odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku;
5)      przyprowadzania do Żłobka wyłącznie dziecka zdrowego.

Rozdział 4
Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku

§ 8.
1. Pobyt dziecka w Żłobku jest płatny, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do ponoszenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka przebywającego w Żłobku.
2. Żłobek pobiera opłaty od rodziców (prawnych opiekunów) za korzystanie z usług Żłobka

Rozdział 5
Organizacja Żłobka

§ 9.
1. Żłobek stanowi zakład pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
2. Dyrektor Żłobka jest przełożonym wszystkich zatrudnionych w nim pracowników i reprezentuje Żłobek na zewnątrz.
3. Dyrektor Żłobka działa na podstawie wpisu do Rejestru i Klubów Dziecięcych w Białymstoku.
4. Organizację wewnętrzną Żłobka określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Żłobka.
5. W regulaminie organizacyjnym Dyrektor Żłobka ustala godziny pracy Żłobka, biorąc pod uwagę opinie rodziców.
6. Dyrektor Żłobka jest odpowiedzialny za realizację zadań określonych w § 4 oraz za:
1) dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Żłobka;
2) opracowywanie rocznych planów finansowych Żłobka;
3) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi Żłobka;
4) sprawne administrowanie i zarządzanie majątkiem Żłobka.
7. Dyrektor w celu realizacji zadań wydaje zarządzenia i regulaminy.

Rozdział 6
Nadzór i kontrola nad Żłobkiem

§ 10.
1. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Urząd Miasta Departament Spraw Społecznych w Białymstoku

Rozdział 9
Postanowienia końcowe

§ 11.
1. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie właściwym dla jego nadania.

01/09/2020, mgr Karolina Skorupska