RODO

INFORMACJA OGÓLNA O ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

§ 1

Administratorem Danych Osobowych jest ELFY mgr Karolina Skorupska z siedzibą pod adresem: Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 50/1U, 15-111 Białystok wpisana do rejestru przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5423103520.

§ 2

Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych.

§ 3

Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a nasza firma jako Administrator Danych Osobowych wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).

§ 4

Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę (Administratora Danych Osobowych), zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: [email protected] lub [email protected] lub w formie pisemnej na adres Administratora Danych Osobowych, tj. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 50/1U, 15-111 Białystok.

W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać: a. dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,

 1. zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
 2. przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
 3. wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

§ 5

Administrator w ramach prowadzonej działalności zbiera następujące dane osobowe:

 1. imię i nazwisko – w celu korzystania z naszych usług, konieczne będzie podanie nam Państwa imienia i nazwiska,
 2. numer telefonu, adres e-mail – ułatwią nam nawiązanie i utrzymanie kontaktu w ramach umowy
 3. adres zamieszkania, adres korespondencyjny,
 4. imię i nazwisko dziecka
 5. Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne w celu świadczenia na Państwa rzecz usług zgodnie z zawartą z nami umową bądź podjęcia przez nas czynności w celu przygotowania dla Państwa odpowiedniej oferty.
 6. Każdy z Państwa ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.
 7. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez naszą firmę jako Administratora Danych Osobowych w celu realizacji usług świadczonych na Państwa rzecz (tj. na rzecz osób, których dane dotyczą). Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 8. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie poprzedzającym. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa.
 9. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.
 10. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.
 11. Żadnych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. Organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
 12. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz naszej firmy jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności.
 13. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych.
 14. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do:
  – bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych,
  – dostępu do swoich danych osobowych,
  – poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych,
  – usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
  – ograniczenia przetwarzania,
  – przenoszenia danych,
  – wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych,
  – niepodlegania profilowaniu,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 15. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected] lub [email protected] lub w formie pisemnej na adres Administratora Danych Osobowych, tj. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 50/1U, 15-111 Białystok.
 16. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
 17. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.