Statut Żłobka Elfy

Z Siedzibą 1000-lecia P.P 56 lok 2u,3u
15-111 Białystok

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.
1.      Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki, której pełna nazwa brzmi: Żłobek Elfy, zwany w dalszej treści „Żłobkiem”
2.      Żłobek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na podstawie:
1)      ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157);
2)      niniejszego statutu.

§ 2.
1.      Żłobek jest samodzielną
2.      Siedziba Żłobka mieści się 1000-lecia P.P 56 lok 2u,3u 15-111 Białystok
3.      Organem prowadzącym Żłobek jest mgr Karolina Skorupska

Rozdział 2
Cele i zadania Żłobka

§ 3.
Podstawowym celem Żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności profilaktyczno-zdrowotnej, opiekuńczej i wychowawczej, wspomagającej wyrównanie szans rozwoju dzieci w wieku od ukończenia 6 miesiąca życia do 3 lat.( 4 lat za oświadczeniem rodzica)

§ 4.
Do zadań Żłobka należy:
1)      zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2)      zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej, profilaktyczno-zdrowotnej, wychowawczej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;
3)      prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci
4)      dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci;
5)      współdziałanie z rodzicami w wychowywaniu dzieci;
6)      zapewnienie dzieciom w czasie ich pobytu w Żłobku odpowiedniego do wieku i stanu zdrowia wyżywienia zgodnego z normami i zasadami dietetyki.

§ 5.
Cele Żłobka są osiągane, poprzez:
1)      stosowanie różnych metod i form pracy z dziećmi, uwzględniających ich rozwój psychomotoryczny;
2)      stymulowanie procesów rozwojowych dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy;
3)      zapewnienie dzieciom możliwości odpoczynku w formach dostosowanych do ich wieku;
4)      zapewnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu;
5)      współpracę z rodzicami (opiekunami prawnymi), w tym poprzez organizację spotkań, zajęć otwartych oraz włączanie rodziców w działalność grupy.

Rozdział 3
Warunki przyjmowania i pobytu dzieci w Żłobku

§ 6.
1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 6 miesiąca życia do ukończenia 3 roku życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie pobytu dziecka w Żłobku do 4 roku życia.
2. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, których Rodzice wypełnia umowę zapisu Dziecka do żłobka

§ 7.
1.      Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka objętego opieką mają prawo do:
1)      uzyskania informacji na temat planu pracy w grupach;
2)      uzyskania informacji na temat rozwoju psychofizycznego ich dziecka;
3)      wyrażania opinii i wniosków na temat funkcjonowania Żłobka i pracowników Żłobka, w tym dyrektora.
2.      Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka objętego opieką zobowiązani są do:
1)      przestrzegania statutu Żłobka;
2)      zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
3)      przyprowadzania i odbierania dziecka ze Żłobka osobiście lub przez upoważnioną przez siebie osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
4)      terminowego uiszczania odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku;
5)      przyprowadzania do Żłobka wyłącznie dziecka zdrowego.

Rozdział 4
Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku

§ 8.
1. Pobyt dziecka w Żłobku jest płatny, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do ponoszenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka przebywającego w Żłobku.
2. Żłobek pobiera opłaty od rodziców (prawnych opiekunów) za korzystanie z usług Żłobka

Rozdział 5
Organizacja Żłobka

§ 9.
1. Żłobek stanowi zakład pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
2. Dyrektor Żłobka jest przełożonym wszystkich zatrudnionych w nim pracowników i reprezentuje Żłobek na zewnątrz.
3. Dyrektor Żłobka działa na podstawie wpisu do Rejestru i Klubów Dziecięcych w Białymstoku.
4. Organizację wewnętrzną Żłobka określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Żłobka.
5. W regulaminie organizacyjnym Dyrektor Żłobka ustala godziny pracy Żłobka, biorąc pod uwagę opinie rodziców.
6. Dyrektor Żłobka jest odpowiedzialny za realizację zadań określonych w § 4 oraz za:
1) dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Żłobka;
2) opracowywanie rocznych planów finansowych Żłobka;
3) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi Żłobka;
4) sprawne administrowanie i zarządzanie majątkiem Żłobka.
7. Dyrektor w celu realizacji zadań wydaje zarządzenia i regulaminy.

Rozdział 6
Nadzór i kontrola nad Żłobkiem

§ 10.
1. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Urząd Miasta Departament Spraw Społecznych w Białymstoku

Rozdział 9
Postanowienia końcowe

§ 11.
1. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie właściwym dla jego nadania.

01/09/2020, mgr Karolina Skorupska