Regulamin przedszkola „Elfiki”

REGULAMIN

Przedszkola „Elfiki”

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole jest instytucją oświatową, wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą oraz realizuje zadania zawarte w Statucie Przedszkola.

2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

3. Pracą oddziału przedszkolnego (grupy) kieruje nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Realizuje swoje działania zgodnie z programem wychowania przedszkolnego i podstawą programową wychowania przedszkolnego.

4. W przypadku nieobecności nauczyciela grupy (np. z powodu zwolnienia lekarskiego) dyrektor przedszkola może zlecić pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą innemu nauczycielowi w ramach zastępstwa lub połączyć z innym oddziałem.

5. Podstawę przyjęcia dziecka do przedszkola stanowi dokładnie wypełniona Umowę dot. zapisu Dziecka w placówce oraz uiszczenie opłaty początkowej. Wysokość opłaty początkowej ustala co roku dyrektor.

6. Do przedszkola przyjmowane są dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia, są samodzielne, komunikują swoje potrzeby.

7. Przedszkole jest czynne w godzinach od 6:30 do 17.30. Istnieje możliwość pozostawienia dziecka do godz. 18.00 za dodatkową opłatą oraz wcześniejszym ustaleniem tego z dyrektorem. Opłata za pozostawienie dziecka po godz.17:30 oraz za każdą kolejną rozpoczętą godzinę wynosi 50 złotych.

8. Należy odbierać dziecko do godz. 17:30, jeśli nie została wcześniej uzgodniona z wychowawcą lub dyrektorem późniejsza godzina odbioru.

9. Dziecko przyprowadzane do przedszkola musi być zdrowe tj. nie mające kataru, gorączki, biegunki, wymiotów, itp.

10. Dziecko powinno posiadać buty zmienne, przybory do mycia zębów, piżamę, bieliznę i odzież na przebranie.

11. Każde dziecko ma przypisane mu miejsce w szatni, szafkę na odzież zamienną i inne artykuły, szafkę na pomoce dydaktyczne, a dzieci najmłodsze także osobny leżak z pościelą.

12. Rodzic zobowiązuje się zapewnić dziecku środki higieniczne w postaci chusteczek jednorazowych oraz nawilżanych.

13. W przedszkolu jest wyznaczany czas na odpoczynek dzieci.

14. Przedszkole funkcjonuje przez 11 miesięcy w roku, w dni ustawowo wolne od pracy oraz święta jest nieczynne. Dyrektor ma prawo wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy przedszkola w ciągu trwania roku.

16. Na terenie całego przedszkola obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola oraz dzieci uczęszczające do przedszkola obuwie na zmianę. Na terenie pomieszczenia cateringowego, sal dydaktycznych oraz łazienki dla dzieci- zmiana obuwia obowiązuje wszystkich odwiedzających. Kategorycznie zabrania się wchodzenia do tych pomieszczeń bez zmiennego obuwia lub ochraniaczy ochronnych.

II. OGÓLNE ZASADY POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

1. Dziecko ma zagwarantowaną fachową opiekę w dni powszednie każdego tygodnia, w godzinach od 6:30 do 17:30, przez 11 miesięcy w roku.

2. Dziecko zgłoszone i przyjęte do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu może nastąpić z ważnych powodów (choroba dziecka, urlop rodziców), o takiej nieobecności rodzice powinni powiadomić dyrektora przedszkola lub wychowawcę grupy.

3. Przedszkole, w miarę potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych placówki może organizować zajęcia dodatkowe (np. religia, język obcy, logopedia, zajęcia taneczne, zajęcia sportowe itp.) bez dopłat, bądź częściowo lub w całości finansowane przez rodziców.

4. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola i spożywać w sali słodyczy, bułek, gum do żucia, chipsów itp. Dopuszczalne są przekąski pod warunkiem, że są zorganizowane dla całej grupy.

5. Dziecko nie może nosić do przedszkola biżuterii (wiszących kolczyków, łańcuszków, pierścionków i innych zbędnych ozdób). Przynoszenie zabawek regulowane jest umowami zawartymi w poszczególnych grupach z wychowawcami dziecka.

6. Ubiór dziecka powinien być wygodny i praktyczny, dostosowany do warunków atmosferycznych, umożliwiający codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu; obuwie funkcjonalne i bezpieczne (nie klapki).

7. Dziecko otrzymuje w przedszkolu 4 posiłki dziennie:

 • śniadanie
 • obiad (zupa i drugie danie)
 • podwieczorek

8. Stawkę dzienną za żywienie ustala dyrektor.

9. Żywienie odbywa się zgodnie z przepisami sanitarno – epidemiologicznymi oraz normami żywienia dzieci w wieku 2,5 – 6 lat.

10. Istnieje możliwość zapewnienia dziecku diety specjalnej (za dodatkową opłatą i po wcześniejszym uzgodnieniu tego z dyrektorem)

III. PRZEDSZKOLE A ZDROWIE DZIECKA

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych (silny katar, uciążliwy kaszel, ból brzucha, wymioty, podwyższona temperatura lub inne niepokojące objawy).

2. W sytuacji zaobserwowania pogarszającego się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem przedszkola informują rodziców (prawnych opiekunów) o jego stanie, a rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

3. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola lub wychowawcę grupy.

4. Przedszkole nie prowadzi opieki medycznej. Odpowiedzialność za wykonanie w odpowiednim terminie wszelkich zabiegów i procesów medycznych związanych ze zdrowiem dzieci, między innymi szczepień ochronnych, spoczywa na rodzicach.

5. Nauczyciel nie ma prawa podawania dzieciom żadnych leków, za wyjątkiem sytuacji ratującej życie dziecka (w zakresie udzielania dziecku pierwszej pomocy)

6. W przypadku kataru i kaszlu alergicznego rodzice zobowiązani są przedstawić stosowne zaświadczenie od lekarza alergologa z wyszczególnieniem rodzaju alergii;

7. Obowiązkiem rodzica, w przypadku alergii pokarmowej, jest dostarczenie pełnej listy produktów uczulających dziecko.

8. Obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie diety dzieci alergicznych i metod postępowania, pod warunkiem, że zostało to pisemnie zgłoszone przez opiekunów (rodziców).

9. W przypadku wszelkich wątpliwości nauczyciela, co do stanu zdrowia dziecka, rodzic może być poproszony o stosowne zaświadczenie od lekarza o tym, że ‘dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.

10. Na dwór wychodzimy codziennie chyba, że:

 • wieje silny wiatr,
 • pada deszcz, deszcz ze śniegiem, jest śnieżyca
 • temperatura jest niższa od -8’ C,
 • na placu zabaw znajdują się kałuże i jest bardzo mokro lub ślisko,
 • zaistnieją inne warunki pogodowe nie sprzyjające do wyjścia na zewnątrz.

Dziecko przyprowadzone do przedszkola, z założenia jest zdrowe i w związku z tym może wyjść na plac zabaw, spacer.

11. Wszystkie dzieci podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty tego ubezpieczenia ponosi Rodzic. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczyciela zostaną podane do wiadomości rodziców (opiekunów) na zebraniach z rodzicami we wrześniu każdego roku.

IV. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

1. Rodzice (prawni opiekunowie dziecka) są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka w drodze do przedszkola, do momentu powierzenia dziecka nauczycielowi.

2. Rodzice wskazują w pisemnym oświadczeniu osoby powyżej 15 roku życia upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola.

3. Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców (opiekunów), lub inne osoby, które zostały wpisane do karty zgłoszenia dziecka do przedszkola, bądź po uprzednim powiadomieniu przedszkola na piśmie o zmianie osoby odbierającej dziecko. W tym celu rodzic może skorzystać z dostępnych w przedszkolu druków „upoważnienie jednorazowe”

4. Rodzice przyprowadzają dziecko do godziny 9.00, a w wyjątkowych przypadkach, gdy dziecko będzie przyprowadzone później, powiadamiają o tym nauczycielkę najpóźniej do godziny 8:30.

5. Po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola należy wprowadzić je do sali, w której odbywają się zajęcia, aby nauczyciel mógł wpisać obecność w danym dniu, a Rodzic był pewien, że dziecko jest pod opieką nauczyciela.

6. Dziecka chorego lub wykazującego oznaki choroby nie należy przyprowadzać do przedszkola, nauczyciel ma prawo nie przyjąć dziecka.

7. Życzenie jednego z rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez drugiego z rodziców musi być poparte orzeczeniem sądowym.

8. Rodzice odbierają dziecko osobiście z sali, a w przypadku, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od rodzica, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie u nauczycielki mającej je pod opieką.

9. Z chwilą oddania dziecka rodzicom to oni odpowiadają za jego bezpieczeństwo; jednak w dalszym ciągu obowiązują zasady bezpieczeństwa panujące w przedszkolu (dotyczy to korzystania z urządzeń i innych zabawek, opuszczanie placu zabaw oraz szatni itp.).

10. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim przypadku nauczyciel ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu i skontaktować się z rodzicami, ewentualnie drugim rodzicem lub inną osobą upoważnioną do odbioru dziecka. O zaistniałym fakcie nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora przedszkola.

11. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola w danym dniu jest jego dobry stan zdrowia. Jeżeli u dziecka stwierdzony zostanie stan podgorączkowy lub jego samopoczucie będzie wskazywało na stan chorobowy rodzice zobowiązani są do zabrania dziecka z przedszkola

V. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIE ODEBRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA.

1. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel jest zobowiązany telefonicznie powiadomić rodziców lub osoby przez nich upoważnione o zaistniałym fakcie.

2. W przypadku, gdy nauczyciel nie może uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych pod wskazanymi numerami telefonów nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę.

3. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola. Dyrektor przedszkola, po wyczerpaniu wszystkich możliwości odbioru dziecka podejmuje decyzję o poinformowaniu Policyjnej Izby Dziecka o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami.

4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z dyrektorem przedszkola nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.

5. Rodzice lub upoważnione osoby, którzy odbiorą dziecko po upływie czasu pracy przedszkola zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia,

VI. ZADANIA PRZEDSZKOLA

1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka.

2. Sprawowanie opieki nad wychowankami, zapewnienie im bezpiecznych warunków.

3. Rozwijanie w ramach istniejących zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci.

4. Współdziałanie z rodzicami w zakresie niezbędnym dla rozwoju dzieci.

5. Stwarzanie warunków do rozwoju samodzielności dzieci, dążenia do osiągania celów, kształtowanie umiejętności obserwacji otaczającego środowiska, ułatwianie zrozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka oraz poszukiwania informacji.

6. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i fantazji dzieci.

7. Tworzenie warunków harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci oraz uczenie bezpiecznych i pro-zdrowotnych zachowań.

8. Współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie jej w wychowywaniu dzieci oraz rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka.

9. Zapewnienie dzieciom możliwości udziału w zajęciach dodatkowych, które mogą być finansowane ze środków przedszkola lub dodatkowych opłat ponoszonych przez rodziców

10. Rodzice ponoszą koszt za obowiązkowe grupowe ubezpieczenie dziecka. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczyciela zostaną podane do wiadomości rodziców (opiekunów) na zebraniach z rodzicami we wrześniu każdego roku.

11. Przedszkole wraz z Rodzicami wyposażają dzieci we wszystkie potrzebne im do wszechstronnego rozwoju pomoce, przybory, artykuły papiernicze i inne (z wyjątkiem podręczników)

III. PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA

 1. Dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
  • Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego ; Szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania oraz akceptacji jego osoby, takim, jakim jest;
  • Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
  • Poszanowania własności;
  • Indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju;
  • Aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy;  Zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;
  • Doświadczania konsekwencji własnego zachowania, ograniczonego względami bezpieczeństwa;
  • Pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami;
  • Badania i eksperymentowania;
  • Różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia.

 1. Dzieci mają obowiązek:
  • Przestrzegać zawartych umów.
  • Dbać i szanować swoją i cudzą własność.
  • Dbać o swój wygląd i estetykę ubrania.
  • Nie krzywdzić siebie i innych.
  • Nie urządzać niebezpiecznych zabaw.
  • Nie przeszkadzać innym w pracy i zabawie.
  • Postępować z ogólnie przyjętymi normami społecznymi (kultura bycia).

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

1. Przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu.

2. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub zapewnienie upoważnionej osoby zastępczej.

3. Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu.

4. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu (najpóźniej do 8:00 rano) oraz niezwłoczne informowanie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

5. Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzenie do przedszkola dzieci zdrowych.

Nie przyprowadzamy dzieci, które:

  • mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy alergii),
  • mają biegunkę,
  • są przeziębione lub chore lub w trakcie leczenia antybiotykowego,
  • mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub grypy.

6. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola lub wychowawcę grupy.

7. Obowiązkiem rodziców jest dbałość o aktualizowanie wszelkich zmian numerów telefonów kontaktowych;

8. Rodzice ponoszą koszty związane z transportem dzieci na wycieczki i różnego typu wyjazdy autokarowe, bilety wstępu, imprezy okolicznościowe itp.

9. Rodzice ponoszą koszty związane z zakupem podręczników obowiązujących na dany rok szkolny dla swojego dziecka

10. Rodzice są zobowiązani do informowania wychowawców o zmianie adresu i numerów telefonów kontaktowych.

11. Rodzice mają obowiązek przestrzegać postanowień statutu.

12. Rodzice mają prawo do:

  • Zapoznania się z programem i zadaniami przedszkola;
  • Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka;
  • Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
  • Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi opinii na temat pracy przedszkola;
  • Przebywania w przedszkolu oraz obserwowania zajęć po wcześniejszej konsultacji z nauczycielem;

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju. 2. Wszelkie działanie na szkodę placówki ze strony rodziców, opiekunów dziecka lub jego najbliższych bądź zakłócanie harmonijnej współpracy może być powodem do skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola bez zachowania okresu wypowiedzenia. 3. Dyrektor przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do przedszkola z następujących przyczyn:

 • nieregularnego uiszczania odpłatności,
 • braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka powyżej 1 miesiąca,
 • pozostawianie dziecka bez informacji w przedszkolu poza godziną, do której przedszkole jest czynne,
 • złamania zasad niniejszego Regulaminu lub Statutu Przedszkola

4. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową.

6. Wszelkie sprawy sporne są wyjaśniane między stronami i załatwiane polubownie

7.Regulamin obowiązuje całą społeczność przedszkolną: wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, jak również wszystkie osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci oraz same dzieci.

8. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2020 r.

9. Z Regulaminem zapoznali się pracownicy przedszkola oraz Rodzice