Ekologia

Edukacja przyrodnicza w przedszkolu kształtuje właściwą postawę wobec środowiska. W trakcie zajęć dzieci zdobywają, poszerzają i utrwalają wiadomości o przyrodzie. Wyrabiają umiejętności dostrzegania zjawisk w ekosystemach, przewidywania i oceny następstw obserwowanych zjawisk przyrodniczych i czynów człowieka. Szczególny nacisk kładziemy na nabycie przez naszych wychowanków nawyku gospodarowania odpadami: segregowania, recyklingu i utylizacji.